Privacy Verklaring

Gert-Jan Cozijnsen Training en Vitaliteitscoaching, gevestigd aan P.J. Oudweg 4, 1314CH te ALMERE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.gertjancozijnsen.nl

P.J. Oudweg 4

1314CH ALMERE

06-51111807

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gert-Jan Cozijnsen Training en Vitaliteitscoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Tijdens coachingsessies is het mogelijk dat er aantekeningen worden gemaakt op papier. Deze aantekeningen worden niet omgezet naar digitale bestanden en worden afgesloten bewaard in uw papieren dossier.

U geeft mij persoonlijke informatie over uw leven, in een intakeformulier of tijdens gesprekken.

Daarvan wordt een dossier aangelegd voor optimale coaching. Dat dossier inclusief intakeformulier wordt (ongeveer) een jaar of eerder op uw verzoek, na ons laatste gesprek vernietigd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gert-jancozijnsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gert-Jan Cozijnsen Training en Vitaliteitscoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij

nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gert-Jan Cozijnsen Training en Vitaliteitscoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gert-Jan Cozijnsen Training en Vitaliteitscoaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gert-Jan Cozijnsen Training en Vitaliteitscoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn

Adres > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn

E-mailadres > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn

Telefoonnummer > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn

Aantekeningen > 1 jaar na afsluiten behandeling >voor vragen of overdracht

Delen van persoonsgegevens met derden

Gert-Jan Cozijnsen Training en Vitaliteitscoaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gert-Jan Cozijnsen Training en Vitaliteitscoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Gert-Jan Cozijnsen Training en Vitaliteitscoaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gert-Jan Cozijnsen Training en Vitaliteitscoaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gertjancozijnsen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gert-Jan Cozijnsen Training en Vitaliteitscoaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gert-Jan Cozijnsen Training en Vitaliteitscoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail.

Deze Privacyverklaring wordt bij wijzigingen bijgewerkt en de laatste versie wordt op de website geplaatst.

Versiedatum: mei 2018