Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waaronder offertes, tussen Gert-Jan Cozijnsen Training en Vitaliteitscoaching (hierna te noemen: Gert-Jan Cozijnsen) en opdrachtgever m.b.t. deelname of opdracht tot het geven van (individuele) coaching, trainingen, en andere vormen van procesbegeleiding.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend enkel indien zij schriftelijk door Gert-Jan Cozijnsen zijn aanvaard.

1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn steeds geheel vrijblijvend. De tarieven zijn excl. BTW.

2.2 Een overeenkomsten komt tot stand door ondertekening van de door Gert-Jan Cozijnsen verzonden opdrachtbevestiging, door de opdrachtgever, of d.m.v. een bevestiging per e-mail van Gert-Jan Cozijnsen op een door de opdrachtgever verstrekte aanmelding/opdracht per e-mail.

2.3 Meer- of minderwerk kan resulteren in een verhoging/verlaging van de overeengekomen declaratie. Deze wijzigingen worden altijd schriftelijk door Gert-Jan Cozijnsen aan de opdrachtgever bevestigd.

3 Annulering door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid deelname aan, of de opdracht voor een (individuele) coaching en andere vormen van procesbegeleiding (trainingstrajecten uitgezonderd) onder opgaaf van redenen zonder kosten te annuleren.

3.2 Dit verzoek kan tot uiterlijk 48 uur vóór tijdstip aanvang, uitsluitend schriftelijk met ontvangstbevestiging, worden ingediend.

3.3 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid deelname aan trainingstrajecten tot vier weken vóór aanvang van de eerste cursusdag, uitsluitend per aangetekend schrijven, en met redenen omkleed, te annuleren. Gert-Jan Cozijnsen brengt in voorkomend geval € 75,00 excl. BTW aan administratiekosten in rekening.

3.4 Na bovengenoemde termijnen wordt de aan Gert-Jan Cozijnsen verstrekte opdracht volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht. In geval de opdrachtgever dan wel de coachee na aanvang deelname deze tussentijdse beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4. Annulering / vervanging door Gert-Jan Cozijnsen

4.1 Gert-Jan Cozijnsen zal in de regel geen coachingafspraak afzeggen. Mocht Gert-Jan Cozijnsen wegens ernstige oorzaak niet in staat zijn de afspraak na te komen, dan wordt aan de opdrachtgever en / of de coachee een passend voorstel gedaan om de afspraak alsnog in een later stadium doorgang te laten vinden.

4.2 Gert-Jan Cozijnsen zal geen training annuleren. Indien de trainer wegens ernstige oorzaak niet in staat is de training te verzorgen, dan zorgt Gert-Jan Cozijnsen voor een kwalitatief gelijkwaardige vervanging.

5. Betaling

5.1 Voor eenmalige coaching afspraken en voor trajecten waarbij een vervolgafspraak per sessie wordt afgestemd, wordt het verschuldigde bedrag uitsluitend tegen contante betaling, ten tijde van de afspraak, aan Gert-Jan Cozijnsen voldaan. De opdrachtgever / coachee ontvangt hiervan een ontvangstbewijs per post.

5. 2 Voor (individuele) coaching, trainingen en andere vormen van procesbegeleiding bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

5.3 Gert-Jan Cozijnsen verlangt daarbij 50% vooruitbetaling bij plaatsing van de opdracht. De resterende 50% wordt direct na afloop van de training gefactureerd.

5.4 In afwijking van artikel 5.3 wordt, indien een trainingstraject langer dan drie maanden duurt, de resterende 50% als volgt door Gert-Jan Cozijnsen in rekening gebracht: 25% na twee maanden, de resterende 25% direct na afloop van de training.

5.5 De reis- en verblijfkosten, locatiekosten en materialen zijn in het cursusgeld niet inbegrepen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – en worden separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.6 Indien de opdrachtgever één of meerdere betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever na vervaldatum, zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. In dat geval wordt er over het vervallen bedrag contractuele rente van 1% per maand in rekening gebracht.

5.7 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming van het/de verschuldigde factuurbedrag(en) na ingebrekestelling steeds aan Gert-Jan Cozijnsen verplicht alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten te vergoeden. Deze kosten bedragen 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00 (excl. BTW), onverminderd het recht van Gert-Jan Cozijnsen om volledige schadevergoeding op basis van de wet te vorderen.

6. Opschorten / ontbinden

6.1 Gert-Jan Cozijnsen heeft het recht deelname van de opdrachtgever / deelnemer / coachee aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 5.6 en 5.7.

6.2 Ingeval van een WSNP (schuldsanering)regeling, surséance of faillissement van de opdrachtgever zal Cozijnsen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist per direct de overeenkomst ontbinden.

6.3 Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

7. Geheimhouding

7.1 De opdrachtgever respecteert het beroepsgeheim van Gert-Jan Cozijnsen.

7.2 Geheimhouding is door Gert-Jan Cozijnsen gegarandeerd met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarvan hij kennis neemt.

8. Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht op het aan opdrachtgever verstrekte materiaal berust bij Gert-Jan Cozijnsen. Zonder bronvermelding zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal mogen worden gepubliceerd en/of vermenigvuldigd.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Gert-Jan Cozijnsen verleent aan de opdrachtgever een inspanningsverplichting en spant zich naar beste inzicht en vermogen in om de overeenkomst contractsconform uit te voeren.

9.2 Gert-Jan Cozijnsen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het door Cozijnsen, om welke reden dan ook, niet (geheel) uitvoeren van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gert-Jan Cozijnsen.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op iedere overeenkomst tussen Gert-Jan Cozijnsen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, en waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden beoogd buiten rechte te worden opgelost. In voorkomend geval waarbij dat niet tot de mogelijkheden behoort en de procesgang niet onder de competentie van de kantonrechter valt, zal een beroep worden gedaan op de bevoegde rechter in Amsterdam.

10.3 Onvermindert bovenstaande acht ik mij primair gebonden aan de Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement van de NOBCO.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn bij het Handelsregister gedeponeerd onder nummer 39063983.